Quang Tân Hoà
@quangtanhoa
Thành lập từ năm 2005, đã trở thành một nơi tin cậy trong ngành cà phê, là nơi tiên phong trong dịch vụ training barista Việt Nam. https://quangtanhoa.com/
Vietnam    July 2022