Bethelehem Demesie
=Betty
Ethiopia    November 2015